Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

7758 abc5
Reposted fromteijakool teijakool viapiehus piehus
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viastrangeee strangeee
9486 f108 500

March 11 2019

6452 095b
8881 3642 500
Reposted fromFlau Flau viapodprzykrywka podprzykrywka
1348 7c6b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAnnju Annju
5827 3273 500

February 24 2019

2342 dd44 500
Reposted fromwooles wooles viamichalkoziol michalkoziol

February 23 2019

4677 e417
Reposted fromzciach zciach viatfu tfu

November 05 2018

October 26 2018

Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
Reposted fromSzefo Szefo viadobry dobry

October 21 2018

8675 fee0 500
najlepsi ❤
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
3097 069d
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl